پترزبورگ سنت و مسکو روزه هشت تور

Ancient Moscow Kremlin and the Moscow river in light of setting sun, Russia.

مسکو اول: روز

مسکو به ورود
هتل به ترانسفر

مسکو دوم: روز

شهری تور
مسکو مترو تور

مسکو سوم: روز

آن کلیساهای و کرملین از بازدید
جواهرات و سالح موزه از بازدید
گوم دولتی گالری و خرید مرکز از بازدید جهت سرخ میدان در آزاد وقت
مسکو در قایق با تور ) آپشن Optional )