узбекистан

ازبکستان

کشوری خشک و محصور در خشکی است. ازبکستان ۴۴۷٬۴۰۰کيلومتر مربع مساحت و
۲۶٬۸۵۱٬۰۰۰تن جمعيت دارد؛ که از اين لحاظ ۵۶کشور بزرگ جهان و ۴۲کشور پرجمعيت
جهان به حساب میآيد. در ميان کشورهای مستقل همسود از نظر پهناوری پنجمين و از لحاظ
جمعيت سوم است. پايتخت آن تاشکند و از شهرهای مهم آن سمرقند و بخارا است. اين کشور
۱۴۲۵کيلومتر از شرق به غرب و ۹۳۰کيلومتر از شمال به جنوب کشيده شده است. غرب
ازبکستان پست و عمدتًا بيابانی است. کوههای تين شان و دره فراغانه است.اين منطقه از دو هزار
سال پيش از ميلاد مسيح مسکونی بود. نشانههای زندگی مردم در اين دوره زمانی در شهرهای
سمرقند، خوارزم، تاشکند و بخارا يافت شده است