рига

ريگا

لتونی

ريگا )​ لتونيايی: (Rīgaپايتخت و بزرگترين شهر ​ جمهوری لتونی و يکی از مراکز مهم صنعتی،
تجاری، فرهنگی و مالی منطقه ٔ بالتيک و يک بندر مهم در منطقه است

ريگا با جمعيت ۷۰۶.۴۱۳نفر در سال ۲۰۱۰بزرگترين شهر ​ کشورهای حوزه ٔ دريای بالتيک و
سومين شهر کل منطقه ٔ بالتيک پس از سنت پترزبورگ و استکهلم است
مساحت اين شهر ۳۰۷.۱۷کيلومترمربع است و مرکز تاريخی آن در ​ فهرست ميراث جهانی
يونسکو قرار دارد

هوای اين شهر در مجموع مرطوب به شمار می رود. در تابستان بسيار گرم و دمای 30درجه
بالای صفر و در زمستان حتی دمای منفی 25درجه هم همهساله در اين شهر ديده شده است.
متوسط دما در طول سال در اين شهر 18درجه بالای صفراست