برنامه ها

هر برنامه با توجه به درخواست شما قابل تاغير است

حلقه طلايی ۱۹روز

سيبری و بايکال ۱۶روز

تور سنت پترزبورگ ۲روز

سنت پترزبورگ و مسکو ۸روز

Scandinavia, 11 days

Baltic States, 9 daysGeorgia-Armenia, 10 days

Turkmenistan, 6 days

Uzbekistan, Along caravan roads of history,10 days

Mongolia, Gobi Desert, 4 days

پرواز در آسمان مسکو با ميگ ۲۹

МИГ29پرواز در استراتوسفر ومحدوده زير مداری و مانورهای آکروباتيک

بازديد از پناهگاهای مسکو

БУНКЕРيک پاسگاه مرزی در قلب پايتخت که برای تقريبا 30سال وظيفه آن برقراری امنيت کشور در
صورت يک حمله هسته ای بود

بازديد از شهرک فضانوردان

Снимок экрана 2015-04-19 в 13.39.09بازديد از تکنولوژی فضانوردی، صحبت با فضانوردان و صرف غذاهای فضانوردی

بازديد از حمام ساندونوفسکی

Снимок экрана 2015-04-19 в 13.48.07معيار يک حمام روسی و يک مرکز سلامتی و سرگرم کننده منحصر به فرد است با فضايی داخلی
مجلل که توسط يک معمار معروف وينی B.Freudenbergساخته شده

طبقه سی ام دانشگاه ملی مسکو

moskva-rossiya-mgu-noch-svetدر طبقه 30دانشگاه يک سالن به نام “زمين در جهان” وجود دارد که مراحل مهم تکامل جهان را
نشان ميدهد

سنت پترزبورگ، پرواز با بالون هوای گرم

nebo-polet-vozdushnyy-shar-sportيک پرواز فراموش نشدنی بر فراز يکی از زيبا ترين مکانهای سنت پترزبورگ و روسيه ­
پوشکين و پاولوفسک

سنت پترزبورگ، تور پروازی با هليکوپتر

CITY TOURتور پروازی با هليکوپتر بر فراز پوشکين و پاولوفسک

سن پترزبورگ، چهار چرخه سواری

квадроциклسواری در مسير بسيار زيبای کارليا

سن پترزبورگ، قايق سواری در رودخانه ويوکسی

рафтингقايق سواری فردی و همچنين برنامه قايق سواری تيمی تنها در فاصله 80کيلومتری از “پايتخت
“شمالی