осло

اسلو

نروژ

شهر اسلو بين سالهای ۱۶۲۴و ۱۹۲۵ميلادی کريستيانا ناميده میشد. اسلو در سال ۱۴۰۸به
دست هارالد سوم )پادشاه نروژ( بنيان گذاشته شد. اسلو در ۱۶۲۴در آتشسوزی گستردهای به
شّدت آسيب ديد و سپس به دست پادشاه دانمارک، کريستيان چهارم، بهطور گسترده بازسازی شد

پس از اين بازسازی، او نام شهر را به کريستيانا تغيير داد

اسلو بزرگترين شهر نروژ و مرکز اقتصادی، فرهنگی و سياسی اين کشور است. شهری که زمانی
ميراث وايکينگها بود، در سال ۲۰۱۰به عنوان دومين شهر گران دنيا شناخته شد
طبيعت بکر، تلفيق معماری قديم و جديد، موزههای خيره کننده و سرگرمیهای پرانرژی فراوان
باعث شده تا اسلو يکی از محبوبترين شهرهای اروپا برای توريستها باشد. بيشتر بازديدکنندگان
اسلو توان دل کندن از موزههای متعدد شهر را ندارند