монголия

مغولستان

سرزمين چنگيز خان

جمعيت اين کشور دو ميليون و ۷۵۰هزار نفر است که ۹۵درصد از آنها مغول و حدود ۴درصد
از اقليت قزاق هستند. بيش از ۴۵درصد مردم اين کشور نيز در شهر اولانباتور، پايتخت آن
زندگی میکنند. به خاطر دوری مغولستان از دريا آبوهوای آن بّ ری و سرد و خشک است. ارتفاع
سرزمين مغولستان از سطح دريا بين هزار تا دو هزار متر متغير است. قسمتهای شمالی و غربی
آن را کوهها پوشانيدهاند و کوههای آلتای در غرب کشور تا سيبری ادامه میيابند

زبان رسمی اين کشور مغولی است که به دو خط سيريليک و مغولی نوشته میشود. مذهب ۵۳
درصد از مردم آن بوديسم تبتی است و حدود ۴۰درصد نيز بیدين هستند. واحد پول اين کشور
توگروگ نام دارد و نظام سياسی آن جمهوری پارلمانی است

مغولستان تنها با روسيه و چين مرز دارد و با وجودیکه نوزدهمين کشور بزرگ جهان از نظر
مساحت است اما کمتراکمترين کشور جهان از نظر جمعيت به شمار میآيد. مغولستان همچنين پس
از قزاقستان دومين کشور بزرگ محصور در خشکی در جهان است