مسکو روزه هفت تور

MOSCOW - APRIL 22: Unidentified people visit the Red Square on April 22, 2013 in Moscow. The share of travel and tourism segment in Russian GDP is 6.3% (data by Rus. Tourism Agency)

اول روز

مسکو به ورود
هتل به ترانسفر
استراحت

دوم روز

شهری تور
مسکو مترو تور

سوم روز

کرملین از بازدید
جواهر و سالح موزه از بازدید

چهارم روز

یپوساد سرگ منطقه از بازدید
پوساد سرگی در شام
هتل به ترانسفر