таллин

تالين

استونی

تالين بزرگترين شهر و پايتخت کشور استونی است.تالين شهری بندری است و در شمال اين
کشور در نزديکی خليج فنلاند واقع شده است

استونی يکی از کشورهای شرق اروپاست که مساحتی به اندازه استان آذربايجان شرقی دارد و يک
ميليون و 200هزار نفر در اين مساحت زندگی میکنند. پايتخت اين کشور تالين است و اتفاقا
توريستهايی که بخواهند به استونی سفر کنند معمولا اين شهر را برای ديدن انتخاب میکنند

تالين، قديمیترين پايتخت اروپای شمالی است و در سال ) 2011همراه تورکو در فنلاند( پايتخت
با
فرهنگی اروپا بوده است. منطقه قديمی شهر تالين با خانههای کوچک قرون وسطايی، جوانهايی
لباسهای محلی و شور و هياهوی مردم در رستورانهای سنتیاش در فهرست ميراث جهانی
يونسکو ثبت شده است