حلقه طلايی

­ مسکو ­ سوزدال ­ ولاديمير ­ سنت پترزبورگ ­ تالين ­ ريگا ­ ويلنيوس ورشو
۹روزه

روز 1:مسکو

ورود به مسکو
انتقال
تور گشت و گذار: ميدان سرخ، رودخانه مسکو، صومعه نووودويچی
سفرزيرزمينی در مسکو
هتل

روز 2:مسکو

ديدار از کرملين
ديدار از فروشگاه طلا و جواهر آرسنال
ديدار از پناهگاه زيرزمينی
ديدار از نمايش ملی روسيه

روز 3:مسکو

بازديد از گالری ترتياکف

سفر با قايق در رودخانه مسکو.

روز 4:مسکو

مراجعه به نمايشگاه دستاوردهای اقتصاد ملی است

بازديد از موزه فضانوردان

بازديد از موزه پانوراما جنگ بورودينو

قدم زدن در شب

روز 5:سوزدال

ترانسفر

بازديد از شهر سرگی پوساد.

ورود به سوزدال

هتل.

روز 6:سوززدال و ولاديمير

قدم زدن در اطراف شهرستان سوزدال

انتقال به شهرستان ولاديمير

قدم زدن در اطراف شهرستان

انتقال به مسکو

اسکان درقطار و انتقال به سنت پترزبورگ

ورود به سنت پترزبورگ

هتل

روز 7:سنت پترزبورگ

تور شهر

بازديد از قلعه پيتر و پل

سفر با قايق

بازديد از نمايش سنتی روسيه

روز 8:سن پترزبورگ

بازديد از موزه هرميتاژ

وقت آزاد

روز 9:سنت پترزبورگ

انتقال به شهر پترهوف
بازديد از پارک پترهوف
بازديد از کاخ بزرگ امپراتور پل
انتقال به سنت پترزبورگ
راه رفتن در اطراف شهر
قدم زدن در شب

روز 10:سنت پترزبورگ

بازديد از کاخ کاترين
بازديد از کاخ پاولوفسک

روز 11:تالين

انتقال به شهر تالين.
ورود به تالين
هتل

روز 12:تالين

تور شهر
وقت آزاد

روز 13:ريگا

انتقال به ريگا
راه رفتن در اطراف شهر
هتل

روز 14:ريگا

تور شهر
وقت آزاد

روز 15:ويلنيوس

انتقال به ويلنيوس
بازديد از تپه سه صليب
هتل

روز 16:ويلنيوس

تور شهر
وقت آزاد

روز 17:ورشو

انتقال به شهر ورشو
هتل

روز 18:ورشو

تور شهر
وقت آزاد

روز 19:ورشو

انتقال به فرودگاه
عزيمت، خروج